ศาลแขวงนครไทย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

           เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสมควร รักพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย มอบหมายให้นายอำนาจ ศรีวะวงค์ นิติกรปฏิบัติการ     นายวรพล วิจิตรพงษา นิติกร และนายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในอำเภอนครไทย ตามโครงการศาลแขวงนครไทยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับอำเภอนครไทย โดยมอบเอกสารและให้ความรู้และตอบข้อซักถามทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน หมู่ที่ ๕ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /
อ่านข่าว