ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล(งานบังคับคดีผู้ประกัน)


เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ ตำแหน่ง นิติกร ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน และระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรมและงานธุรการทั่วไป


เอกสารแนบ