ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
~~เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวบังเอิญ  เนียมศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย  และนางศศิประภา กลิ่นอยู่  ผู้อำนวยการ     สำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖   ครั้งที่ 4/2560 ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ทแม่สอด อำเภอแม่สอด            จังหวัดตาก. /


เอกสารแนบ