ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน หรือบุคลากรสถานศึกษา"

ศาลแขวงนครไทยจัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน หรือบุคลากรสถานศึกษา"
   เมื่อวันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นางสาวบังเอิญ เนียมศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ "เผยแพร่ความรู้กฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน ผู้นำชุมชน หรือบุคลากรสถานศึกษา” โดยมีคณะวิทยากรบรรยาย คือ นายพฤฒิ บริรักษ์วาณิชย์  ผู้พิพากษา                    นางสาวบุบผา ครุฑบุตร เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ นายวิโรจน์ มาลา นิติกรปฏิบัติการ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลฯ ซึ่งท่านวิทยากรได้บรรยายในหัวข้อกฎหมายมรดก ความรู้กฎหมายทั่วไป การติดต่อราชการและการดำเนินคดีในศาล และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามลำดับ โดยมีผู้นำท้องถิ่นในตำบลหนองกะท้าว จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก./


เอกสารแนบ