ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน

ศาลแขวงนครไทยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
           เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายสมควร รักพินิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย มอบหมายให้นายอำนาจ ศรีวะวงค์ นิติกรปฏิบัติการ     นายวรพล วิจิตรพงษา นิติกร และนายชินกร ศรีทอง พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ร่วมกับส่วนราชการต่างๆในอำเภอนครไทย ตามโครงการศาลแขวงนครไทยเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับอำเภอนครไทย โดยมอบเอกสารและให้ความรู้และตอบข้อซักถามทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน หมู่ที่ ๕ ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก. /


เอกสารแนบ