ศาลแขวงนครไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงนครไทย และศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย - Courts of Justice - Thailand, Tel. 0 5536 3230-2 Fax. 0 5536 3133-4

ศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ศาลแขวงนครไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
       เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายสมควร รักพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครไทย มอบหมายให้นางอรวรานันท์ ธนาพันธ์วรากุล ผู้อำนวยการ    สำนักงานประจำศาลแขวงนครไทย และนายวิโรจน์ มาลา นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทยประจำเดือนตุลาคม 2561  โดยนาย          นิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย เป็นประธานในการประชุม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  


เอกสารแนบ